Статут

Годишњи извештај о раду школе у 2022/23. години

Годишњи план рада школе за школску 2023/24. годину

Школски програм СБШ 2023

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика, односно других законских заступника

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Информатор о раду

Школски програм

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о обављању друштвено - корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилник о употреби мобилног телефона електронског уређаја и другог средства