ОДСЕК НАРОДНА ИГРА

 

 

Ученици: уписују ученици након завршене основне балетске школе и положеног пријемног испита, или након положеног испита за ниво основне балетске школе и пријемног испита. Школовање траје четири године и образује професионалне играче народне игре

Настава настава се одвија шест дана у недељи понедељак – субота у просторијама школе у Кнез Милетиној и Спортској гимназији. Поред народне игре ученици похађају и следеће играчке/стручне предмете: репертоар народне  игре, основе кореографије, класичан балет,   сценско народне игре,савремену игру, традиционално певање, традиционално свирање, солфеђо са теоријом музике,глуму и вокал, етнологију и етномузикологију.

Такмичења и наступи:  ученици учествују на школском, репубпличком и међународним такмичењима. Поред традиционалног годишњег концерта одсека за народну игру, током школске године ученици наступају на београдским сценама , хуманитарним концертима, гостују у земљи, региону и иностранству.  Одсек за народну игру сарађује са професионалним ансамблом ''Коло'' и културно уметничким друштвима у Београду, земљи и иностранству. 

Измене плана и програма наставе и учења: На основу ПРАВИЛНИКА О ПЛАНУ И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА УМЕТНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СРЕДЊУ БАЛЕТСКУ ШКОЛУ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/2023) од 29.08.2023. године ученици I разреда средње балетске школе од школске 2023/24. године наставу похађају по новом плану и програму.


ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА УМЕТНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СРЕДЊУ БАЛЕТСКУ ШКОЛУ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/2023) од 29.08.2023. године:

 

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА СТИЦАЊЕ ОБРАЗОВАЊА У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ У СТРУЧНОЈ ШКОЛИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 9/93, 2/94, 4/96, 19/97, 15/02, 10/03, 7/05, 4/06, 4/07, 4/09, 8/09, 11/10, 10/13, 11/13, 14/2013, 10/16 и 8/20)

Образовни профил: ИГРАЧ НАРОДНЕ ИГРЕ

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Р А З Р Е Д

УКУПНО

П Р В И

Д Р У Г И

Т Р Е Ћ И

Ч Е Т В Р Т И

недељно

годишње

недељно

годишње

недељно

годишње

недељно

годишње

Народна игра – главни предмет

8

280

8

280

8

280

8

256

1096

Репертоар народне игре

2

70

2

70

2

70

2

64

274

Класичан балет

2

70

2

70

 2

70

2

64

274

Сценско народне игре

2

70

2

70

2

64

204

Савремена игра

2

70

2

64

134

Глума и вокал

2

70

2

64

134

Традиционално певање

2

70

2

70

2

70

2

64

274

Етнологија

2

70

2

70

140

Етномузикологија

2

70

2

64

134

Солфеђо са теоријом музике

2

70

2

70

140

Традицонално свирање

1

35

1

35

1

35

1

32

137

Основи кореографије

2

70

2

70

2

70

2

64

274

СВЕГА:

21

735

23

805

25

875

25

800

3215

ОПШТЕОБРАЗОВНА НАСТАВА:

14

490

14

490

13

455

13

416

 1851

У К У П Н О Ч А С О В А

35

1225

37

1295

38

1330

38

1216

5066

Напомена: Недељни приказ часова базиран је на шестодневној радној недељи.